Nieuws Haaren

2020-11-23-parochieberichten.jpg Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl
AFSPRAKEN RONDOM CORONA EN DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
• Samenzang is niet toegestaan
• Bij binnenkomst handen ontsmetten
• Houd 1,5 meter afstand
• Thuisblijven bij verkoudheid of ziekte.

AANMELDEN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN
Zondag 9.30 uur (H. Lambertuskerk) Aanmelden alleen telefonisch bij Jolanda Franken van ma t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur Tel: 06 – 29 05 75 46

ZONDAG 29 november: 09.30 Eucharistieviering 1e zondag van de Advent
Muzikale ondersteuning: 2 Cantores.  Deutsche Messe en Rorate caeli.
Misintenties: Tonny Verburg-Leduc (1e jgt);Piet Denissen (jgt)Overleden leden van de KBO in het bijzonder voor; Mevr. Sjaan Pijnenburg-Vorstenbosch; Riet Rijnen-Dominicus; Corrie Bressers

Vieringen door de week:
Donderdag 26 nov: 8.10u Rozenhoedje, 8.30u Aanbidding, 9.00u Eucharistieviering
Maandag 30 nov : 18.00u Rozenhoedje, 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid: Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959
M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl. Ma 9.30 – 11.00u. – Woe 10.00 – 13.00u.

Aanmelden doop: Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken: Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie: Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl

DE ADVENT, EEN NIEUW LITURGISCH JAAR...
Zondag beginnen we een nieuw liturgisch jaar als we de advent ingaan. Het is een tijd van bezinning over de aanwezigheid van Christus in ons dagelijks leven. Het woord "Advent" is ontleend aan het Latijnse woord "Adventus" wat "Komst" betekent. De adventstijd helpt ons niet alleen voor te bereiden op het Kerstfeest, maar ook op de komst van Christus in ons eigen leven.
In onze parochie zijn vrijwilligers druk aan de slag met het maken van adventskransen die een plaats zullen krijgen in onze kerken. De adventskrans symboliseert de komst van de Heiland in onze wereld. De vier kaarsen herinneren er ons aan dat deze tijd vier weken duurt. Het groen van de krans is een symbool van leven en de aanwezigheid van God onder ons.
Het licht van de vier kaarsen wijst op de geleidelijke opgang naar het volle licht van de Kerstnacht. Het is het teken van Gods licht dat met Kerstmis in de wereld komt. Want Hij is het Licht der wereld.
Rond de takken van de adventskrans wordt een paars lint gewikkeld. Dat paarse lint verwijst naar de liturgische kleur van de advent. De paarse kleur is de kleur van inkeer. We maken het sober, we bezinnen ons over God die Komende is, over de betekenis dat God mens is geworden in Jezus Christus. Kan God ook in mijn leven komen? Zijn er obstakels voor Hem in mijn leven? Kan het Kind Jezus met Kerstmis ook in de kribbe van mijn hart verwelkomd worden?

SAMEN ADVENT BELEVEN?
Als we bij elkaar komen om de mis te vieren, kun je het gevoel ervaren dat we daar sámen het lichaam van Christus vormen. Die mooie ervaring missen we, nu we maar met weinigen bij elkaar mogen komen. In de geloofsgesprekken wordt vaak gezegd dat door iets voor een ander te doen, je dat doet aan God en daarmee dus ook een stukje van dat lichaam van Christus bent. Nu de speciale voorbereidingsperiode, de advent, begint, zouden we met elkaar iets voor de vluchtelingen in Oeganda kunnen doen en hen zo meenemen in onze gedachten en daardoor toch met elkaar zijn.


Priester Sander Kesseler heeft gevraagd of we geld voor voedsel voor de school willen verzamelen.
Hopelijk wilt u meehelpen aan de voedselsituatie van de school!
U kunt geld overmaken op IBANNR: NL97 RABO 0138 9030 85

Doet u mee?? Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede

VIER ADVENTSBIJEENKOMSTEN MET MGR. MUTSAERTS
Het kerkelijk jaar loopt van de 1e adventszondag t/m het feest van Christus Koning. Het hele liturgische jaar is zo opgezet dat we ons een beeld van Jezus kunnen vormen. De advent is de tijd bij uitstek om inzicht te verwerven over de betekenis van God die mens wordt. De geboorte van het Kind in de kribbe vond in het verleden plaats, maar heeft een grote betekenis voor mensen van nu. Hoe? Daar gaan we het in 4 bijeenkomsten over hebben. Mgr. Mutsaerts zal hierover spreken.
Wanneer? Woensdag 25 november - 2 december
9 december – 16 december
Tijd? 19.30 tot 21.00 uur
Waar? St. Jozefcentrum, Kerkstraat 95A in Oisterwijk
VORMSELVOORBEREIDING 2021
De parochie St. Jozef start in januari 2021 a.s. met de voorbereiding van het H. Vormsel voor alle kinderen uit Haaren, Moergestel en Oisterwijk. De Vormselvoorbereiding zal plaats vinden in het St. Jozef Centrum, Kerkstraat 95A te Oisterwijk. De vormselviering vindt voor alle kinderen uit de parochie plaats op 28 maart 2021 om 11.00 uur in de St. Petruskerk in Oisterwijk. Het H. Vormsel zal worden toegediend door Mgr. R. Mutsaers.

Kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar en dit schooljaar in groep 8 zitten, zijn van harte welkom om deel te nemen. Ook jongeren die al naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen meedoen aan het project om hun H. Vormsel te mogen ontvangen. Alle kinderen die vier jaar geleden hun eerste H. Communie hebben gedaan, ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

U bent samen met uw kind van harte welkom op de informatieavond waar wij u informatie zullen geven over het Vormselproject, het verloop van de voorbereidingen en over de Vormselviering zelf. Normaal gesproken nodigen we beide ouders uit, maar in verband met de Coronamaatregelen vragen we nu of één van de ouders met zoon of dochter de avond bezoeken. Deze algemene informatieavond vindt plaats op: Dinsdag 15 december a.s. van 19.30 tot 20.30 uur. Locatie: St. Jozef Centrum , Kerkstraat 95A in Oisterwijk. U kunt zich aanmelden voor de informatieavond via vormsel@jozef-parochie.nl Tot dan! Met vriendelijke groet. Werkgroep Vormselvoorbereiding

BIJZONDER ST. CECILIAFEEST
Cecilia is een Romeinse martelares en heilige in de Katholieke Kerk. De gedenkdag van de heilige is 22 november. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie, Gens Caecilia. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Zij is beschermheilige voor: kerkmuziek, musici en dichters.
Wij, het kerkkoor, starten dit feest altijd met een Eucharistieviering gevolgd door een gezellige bijeenkomst. Door de corona is dat nu niet mogelijk. Tijdens de eucharistieviering wordt er nu gezongen en tevens orgel gespeeld door onze dirigent Corné. Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij een nieuwe mis gekozen: “Missa in Simplicitate” van Hans Leenders.
Deze componist schreef deze eenstemmige mis in april 2020, op het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie, om zijn koorleden te bemoedigen, te inspireren en een hart onder de riem te steken. Wij hebben i.p.v. een feest alle leden een mooi pakketje bezorgd.
Miet Vermeer is al 40 jaar trouw lid van het kerkkoor en daarom heeft Pastoor Francis haar zondagmiddag onderscheiden met de gouden Gregorius medaille en de daar bijbehorende oorkonde uitgereikt. Van ons koor heeft zij een mooi tinnen kersstalletje van ’t Oude Ambacht ontvangen.
Jan Eggenkamp heeft een bloemetje ontvangen omdat hij 45 lid is.

Wij hopen en bidden dat iedereen gezond mag blijven en spreken de wens uit dat het weer spoedig mogelijk is de vieringen weer met onze zang te kunnen verrijken. Het bestuur en dirigent van het kerkkoor..


Downloadbestand
(.pdf) ca. 159 KB
Klik hier voor download


Ingevoerd op 23.11.2020 door victor