Nieuws Algemeen

Onttrekkingsverbod uit Beerze en Leijen

Vanaf 30 april 2020 mag er geen beregeningswater worden opgepompt uit de Beerze en de Leijen. Dit onttrekkingsverbod geldt tot nader order en moet planten, dieren en de waterkwaliteit in deze beken beschermen. Met deze maatregel wil Waterschap De Dommel verdere daling van het waterpeil zoveel als mogelijk voorkomen.

Het onttrekkingsverbod geldt voor het stroomgebied van de Beerze (incl. Smalwater, Kleine Aa, Koevertsche Loop, Heerenbeekloop) en de Leijen (incl. Nieuwe Leij, Poppelse Leij, Rovertsche Leij en Oude Leij), en is aanvullend op het halfjaarverbod dat sinds 1 april 2020 van kracht is voor een deel van het gebied van Waterschap De Dommel.

Kaart met gebieden onttrekkingsverbod oppervlaktewateren Waterschap De Dommel 2020: https://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Dit geldt voor alle beken en sloten in de genoemde stroomgebieden, maar ook bijvoorbeeld visvijvers en vennen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Waterschap De Dommel voert controle uit op de naleving van het verbod om oppervlaktewater te onttrekken.


Waarom een onttrekkingsverbod voor water uit sloten en beken?
Sinds 14 maart 2020 is er in het Dommelgebied geen noemenswaardige regen gevallen. De waterpeilen in onze sloten en beken reageren sterk op dit gebrek aan regen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil zoveel mogelijk voorkomen. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken.


Meer informatie zie www.dommel.nl/droogteWaterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.


    

Ingevoerd op 03.05.2020 door victor