21.02.2020 | Gemeente
GEMEENTEN HAAREN, OISTERWIJK, VUGHT, BOXTEL EN TILBURG BORGEN CONTINUÏTEIT SUBSIDIEVERLENING

De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit
genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020. De aanleiding
hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren en de toevoeging van de vier dorpen van
Haaren aan haar buurgemeenten per 1 januari 2021.


Het besluit draagt bij aan een soepele
overgang en borgt de continuïteit van de subsidieverlening.
Afspraken subsidieverlening
De gemeente Haaren verleent verschillende subsidies aan inwoners en organisaties. Over
prestatiesubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies hebben de gemeenten de volgende
afspraken gemaakt:
- Prestatiesubsidies worden jaarlijks door Haaren verleend aan professionele organisaties met
een maatschappelijke functie. Organisaties die aanspraak willen maken op een
prestatiesubsidie voor het jaar 2021 kunnen deze in 2020 al aanvragen bij hun toekomstige
gemeente.
- Projectsubsidies worden incidenteel door Haaren verleend voor de uitvoering van een project
of evenement. Er is afgesproken dat Haaren in 2020 de subsidies nog verleent volgens de
eigen regelgeving. Indien de subsidie doorloopt na 1-1-2021 betrekt Haaren hierbij de
betreffende toekomstige gemeente.
- Waarderingssubsidies worden door Haaren verleend aan vrijwilligersorganisaties die
activiteiten organiseren in de dorpen ten behoeve van de inwoners. De subsidie wordt voor
vier jaar verleend en jaarlijks wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld. De
waarderingssubsidies zijn reeds verleend door de gemeente Haaren voor de periode 2019-
2022. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt de hoogte nog door de gemeente Haaren
vastgesteld. De hoogte wordt bepaald aan de hand van ledenaantallen van organisaties per 1-
1-2020. De toekomstige gemeenten keren de door Haaren toegekende waarderingssubsidies
in 2021 en 2022 uit.
Voor subsidieaanvragen vanaf 1-1-2021 geldt dat deze niet meer kunnen worden aangevraagd bij
gemeente Haaren. Voor de behandeling van deze aanvragen gelden de subsidieregels van de nieuwe
gemeente. Dit geldt ook voor prestatiesubsidies voor 2021. De gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel
en Tilburg besluiten in 2022 hoe de projectsubsidies en waarderingssubsidies van Haaren worden
ingepast in het eigen subsidiebeleid.
Informatieavonden
Huidige ontvangers van subsidies worden per brief op de hoogte gesteld van het besluit van de
gemeenten. Daarnaast informeren we subsidieaanvragers graag persoonlijk en bieden we ze de
gelegenheid om vragen te stellen. Daarom organiseren de gemeenten in ieder dorp een
informatieavond. Op de avonden is zowel de gemeente Haaren als de toekomstige gemeente
aanwezig. Houd de website van de gemeente Haaren in de gaten voor data en tijden.
Het collegebesluit en meer informatie over subsidieverlening vindt u ook op www.haaren.nl

Ingevoerd op 21.02.2020 door victor