18.05.2019 | Gemeente
HERINDELINGADVIES VOOR VASTSTELLING NAAR GEMEENTERADEN

HERINDELINGADVIES VOOR VASTSTELLING NAAR GEMEENTERADEN
De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught,
Boxtel en Tilburg hebben ingestemd met het herindelingsadvies en leggen dit ter vaststelling
voor aan hun gemeenteraden op 3 en 6 juni. Peter van de Velden, voorzitter van de stuurgroep
Herindeling Haaren, vindt dat de colleges trots kunnen zijn op dit resultaat: “de colleges
leggen de raden een gedegen plan voor de herindeling voor dat in soepele samenwerking tot
stand is gekomen”.Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies
De voorloper van het herindelingsadvies was het herindelingsontwerp. In december 2018 stelden de
vijf gemeenteraden dit herindelingsontwerp vast, waarna het ter inzage werd gelegd in alle
gemeenten. Op het herindelingsontwerp zijn 73 zienswijzen ingediend. Een verslag van de
behandeling van deze zienswijzen is opgenomen in de reactienota. Deze is als bijlage toegevoegd
aan het herindelingsontwerp; dat nu het herindelingsadvies heet. Dit herindelingsadvies is te vinden
op www.haaren.nl/herindeling.
Het herindelingsadvies is het gezamenlijk plan voor de herindeling van de gemeente Haaren. Hierin
staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier
gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en
uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook gaat het
herindelingsadvies in op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.
Van herindelingsadvies naar herindelingswet
Na eensluidende vaststelling door de gemeenteraden gaat het herindelingsadvies naar de provincie
Noord-Brabant. De provincie brengt geen wijzigingen aan in het advies, maar voegt wel haar eigen
zienswijze toe. De provincie legt het herindelingsadvies vervolgens voor aan de minister van
Binnenlandse Zaken. Die toetst het aan het Beleidskader gemeentelijke herindelingen 2018. Daarna
maakt het Rijk een herindelingswet. Met deze wet is de herindeling van de gemeente Haaren een feit.
Van wettelijk traject naar operationele fase
Wanneer het herindelingsadvies is vastgesteld door de raden, is voor de vijf gemeenten het wettelijk
gedeelte van de herindeling afgerond. De gemeenten gaan nu aan de slag met het zogenaamde
‘operationele traject’. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase werken de gemeenten
nauw samen om het werk en personeel zorgvuldig over te dragen.

Ingevoerd op 18.05.2019 door victor