04.01.2019 | Gemeente
NIEUWS GEMEENTE HAAREN

HEMELWATER- EN GRONDWATERVERORDENING

Op 18 december is door de raad de hemelwater- en grondwater verordening voor de gemeente Haaren aangenomen. Bij het verschijnen van dit artikel gaat deze verordening van kracht.
Het klimaat is aan het veranderen. Er zijn meer hevigere buien en langere periodes van droogte en hitte. Om deze veranderingen niet tot overlast te laten zijn, zal de omgeving aangepast moeten worden. Dit heet klimaatadaptatie.

Een van de oorzaken voor wateroverlast op straat is dat de vuilwaterriolering de hevige piekbuien niet aan kan. Door te weinig ruimte kan vuil water door de putdeksels op de straat terecht komen. De waterzuivering kan de grote hoeveelheden ook niet verwerken, waardoor het overschot aan vuil water door overstorten naar bijvoorbeeld beken wordt geleid. Daarbij is het niet efficiënt om schone neerslag te mengen met vuil water en dat weer te zuiveren. De neerslag kunnen we veel beter direct gebruiken in de bodem. Of opvangen in bijvoorbeeld een regenton en gebruiken in en om het huis.

In het buitengebied ligt voornamelijk drukriolering. Dit is een vuilwaterriolering wat, door middel van een mechanisme, het vuile water richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie pompt. Het is voornamelijk in de buitengebied aangelegd en is niet berekend op het verwerken van hemelwater. Omdat er bij hevige buien een overschot aan water verwerkt moet worden, is er extra belasting van het mechanisme. Dit kan extra onderhoud of reparaties tot gevolg hebben.

Met de hemelwater- en grondwaterverordening vragen wij u om bij nieuwe bouw (ook aanbouw) geen hemelwateraansluiting op de vuilwaterriolering te koppelen. Bij hemelwateraansluitingen die aan drukrioleringen zijn gekoppeld vragen wij u om deze te verwijderen. Op www.haaren.nl/duurzaam zijn tips te vinden wat u kunt doen met hemelwater en uw eigen tuin klimaatadaptief maken. In de gebiedsaanwijzing die bij de hemelwater- en grondwaterverordening hoort, zijn de gebieden aangewezen welk gebied van de drukriolering zal moeten afkoppelen. Het niet aansluiten van het hemelwater aan de vuilwaterriolering geldt voor de gehele gemeente.VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN N65 JANUARI/FEBRUARI 2019

Op maandag 10 december heeft er een algemene informatieavond plaats gevonden over de reconstructie N65 Helvoirt - Vught. De presentatie gaf op hoofdlijnen de gemaakte keuzes weer. Daarnaast kreeg u de toekomstige aanpassingen in Helvoirt en Vught te zien.

Zowel op de avond zelf als hierna heeft de gemeente opmerkingen op het ontwerp ontvangen.
Deze opmerkingen zullen we meenemen in het voorontwerpbestemmingsplan.

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de belangrijkste partners, zoals aan u als belanghebbende(n), inwoner of ondernemer van Helvoirt en gemeente Haaren. De plannen zullen op de website www.haaren.nl/N65 geplaatst worden.
Daarnaast zullen we inloopmomenten organiseren, zodat u bij vragen of onduidelijkheden een medewerker van de gemeente Haaren hierover kunt spreken.

Na het voorontwerpbestemmingsplan zal de formele procedure rondom het bestemmingsplan plaatsvinden waarbij u formeel zienswijze kunt indienen. De terinzagelegging hiervan staat gepland voor eind mei 2019. Zowel over de inloopmomenten als de formele ter inzage legging wordt u nog nader geïnformeerd. U kunt de presentatie met tekeningen en de getoonde animatie met een impressie van het ontwerp terugvinden op www.haaren.nl/N65.

Heeft u vragen of opmerkingen over de reconstructie dan kunt u dat bij ons aangeven. Dit kan via communicatie@haaren.nl of via (0411) 62 72 82. Vraagt u dan naar Frank van den Broek. Een persoonlijk gesprek kan natuurlijk ook.


PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Maandag 7 januari Spreekuur college van B & W in alle dorpshuizen; van 19:00 tot 20:00 uur.
Woensdag 9 januari Informatieavond 'Drugs: doorbreek het taboe' in dorpshuis De Es in Esch, van 20:00 tot 22:00 uur.
Woensdag 16 januari Informatieavond 'Herindelingsontwerp' in het gemeentehuis; start 20:00 uur. inloop vanaf 19.30 uur.
Donderdag 17 januari Informatieavond 'Herindelingsontwerp' in het gemeentehuis; start 20:00 uur. inloop vanaf 19.30 uur.
Donderdag 31 januari Raadsplein in het gemeentehuis; start 20:00 uur.
Donderdag 14 februari Raadsvergadering in het gemeentehuis; start 20:00 uur.

Ingevoerd op 04.01.2019 door victor