09.10.2018 | Gemeente
Colleges nemen besluit over Herindelingsontwerp Haaren

De colleges van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 8 en 9 oktober het herindelingsontwerp vastgesteld en leggen dit in december ter besluitvorming voor aan hun gemeenteraden. Het herindelingsontwerp is een routekaart voor de herindeling van de gemeente Haaren. Daarmee is het een belangrijke volgende stap in het herindelingsproces.Het proces kenmerkt zich door grote betrokkenheid van alle belanghebbende gemeenten waardoor de samenwerking constructief verloopt. Het uiteindelijke doel wordt door de betrokken partijen nooit uit het oog verloren: een goede (bestuurlijke) toekomst voor de kernen en inwoners van Haaren.

Herindelingsontwerp
De eerste stap naar deze toekomst is het herindelingsontwerp. Dit ontwerp is één document door en voor vijf gemeenten. Het is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Samenvoegen en grenscorrectie
Bij een reguliere herindeling worden betrokken gemeenten opgeheven en wordt een nieuwe gemeente ingesteld. Bij de herindeling van Haaren worden de betrokken gemeenten niet opgeheven en komen de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch via een ‘lichte samenvoeging’ bij respectievelijk de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel.

De toevoeging van Biezenmortel aan Tilburg kan plaatsvinden via een grenscorrectie. Dit is mogelijk omdat het inwonertal van beide gemeenten door de correctie minder dan 10% toeneemt (Tilburg) of krimpt (Haaren). Omdat het om een grenscorrectie gaat, hoeft de gemeente Tilburg geen tussentijdse gemeenteraadsverkiezing te houden. In Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn wel verkiezingen nodig. Deze vinden plaats in november 2020.

Tijdlijn
Het herindelingsontwerp is een logisch vervolg op eerdere besluiten van de gemeenteraden van Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg om een ‘nader te bepalen deel’ van de gemeente Haaren over te nemen. Ook volgt het logisch op het besluit van de gemeenteraad van Haaren van 5 juli om Haaren aan Oisterwijk toe te voegen, Helvoirt aan Vught, Esch aan Boxtel en Biezenmortel aan Tilburg.

Het herindelingsontwerp wordt op 17 december voorgelegd aan de Tilburgse gemeenteraad en een dag later aan de raden van Haaren, Oisterwijk, Vught en Boxtel. Als de vijf raden het ontwerp eensluidend vaststellen, volgt een periode waarin het ontwerp ter inzage komt te liggen. Iedereen uit de betrokken gemeenten kan reageren op elk onderdeel van het herindelingsontwerp door een zienswijze in te dienen. In december volgt hierover nader bericht.

De zienswijzen worden verwerkt in het herindelingsontwerp, waarna het document van naam verandert in het herindelingsadvies. Dit advies wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden. Bij vaststelling gaat het advies via de provincie naar het Rijk.

Haaren.nl/herindeling
De gemeenten hebben een gezamenlijke webpagina ingericht waarop inwoners en belangstellenden het wettelijk traject van de herindeling kunnen volgen. Op www.haaren.nl/herindeling staan o.a. een tijdlijn van het herindelingsproces en alle officiële documenten.

Ingevoerd op 09.10.2018 door victor