04.06.2018 | Gemeente
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 23

INWONERSBIJEENKOMST NIEUW AGRARISCH GEURBELEID

Uw inbreng telt bij nieuw agrarisch geurbeleid
Graag nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomsten over nieuw agrarisch geurbeleid:
Op 19 juni 2018 om 19:30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis Den Domp in Haaren voor inwoners en ondernemers uit Haaren en Esch;
Op 20 juni 2018 om 19:30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel voor inwoners en ondernemers uit Helvoirt en Biezenmortel.


Waarom nieuw geurbeleid
In onze gemeente gelden regels voor de geuruitstoot van veehouderijen. De wet staat de gemeente toe om lokaal regels hiervoor op te stellen. Met deze regels kan rekening gehouden worden met de lokale situatie. Dit kan worden vastgelegd in geurbeleid. Onze gemeenteraad vindt het tijd om het bestaande beleid te actualiseren. Er zijn bijvoorbeeld veel ontwikkelingen in de veehouderijsector die van invloed zijn op de geuruitstoot. Wij willen het nieuwe beleid laten aansluiten bij die ontwikkelingen en de huidige wensen van de inwoners en veehouders.

In onze gemeente zijn er circa 170 veehouderijen, waarvan er 50 intensief vee houden. Er zijn gebieden waar bedrijven en woningen op korte afstand van elkaar staan. Wij moeten bij vergunningverlening en planvorming een afweging maken tussen de mogelijkheden voor de veehouderijen en het woon- en leefklimaat bij woningen. Met het geurbeleid dat wij willen ontwikkelen, is de inbreng van inwoners en ondernemers gewenst.

Uw mening inbrengen: twee bijeenkomsten
Om nieuw agrarisch geurbeleid te maken, is inmiddels een werkgroep gevormd. Hierin zitten afgevaardigden van de GGD, ZLTO, ondernemersvereniging Haaren, Recron, stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren en Duurzame Energie Haaren. Deze werkgroep denkt op een aantal momenten met de gemeente mee. Daarnaast willen we met twee grote bijeenkomsten inbreng van zoveel mogelijk veehouders en inwoners krijgen. De ondernemers en inwoners van het buitengebied ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Dit nieuwsbericht heeft als doel ook alle andere inwoners van onze gemeente uit te nodigen

Hoe zien de bijeenkomsten eruit
We willen graag voldoende tijd hebben om uw inbreng te ontvangen. De avond begint daarom stipt om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur. We beginnen met een welkomstwoord van de dagvoorzitter en een toelichting van wethouder Vromans. Daarna zal een introductie worden gegeven over geurbeleid. Na een korte pauze worden de aanwezigen in groepen verdeeld. Per groep wordt een aantal stellingen voorgelegd. Hiervan kunt u aangeven in hoeverre u ermee eens of oneens bent. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld of u nu veel of weinig geurhinder ervaart en hoe belangrijk u de veehouderijsector in onze gemeente vindt. Na het gesprek over de stellingen sluit de wethouder af met een bespiegeling op de avond. Ook vertellen we meer over het vervolg.


Wilt u meedoen?
We zouden we het fijn vinden als u van te voren aangeeft als u aanwezig wilt zijn. U kunt daarvoor een email sturen naar info@haaren.nl onder vermelding van “Geurbeleid Haaren”. Zo kunnen we een inschatting maken met hoeveel personen we rekening kunnen houden voor koffie en thee en voor de omvang van de groepen. Omdat we het belangrijker vinden dat u komt, is het niet verplicht om u van te voren aan te melden.

Graag tot ziens!AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER VOOR SCHOOLJAAR 2018-2019

Bestaande of nieuwe aanvragen indienen
Indien uw kind dit schooljaar gebruik heeft gemaakt van het leerlingenvervoer, ontving u half mei
via e-mail de brief voor het aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018-2019.
Als bijlage bij deze brief ontving u het nieuwe aanvraagformulier en de toelichting.
Dient u voor het eerst een aanvraag in, dan kunt u het aanvraagformulier en de toelichting van de gemeentesite downloaden. Hierop is ook het formulier ‘vervoersadvies school’ te vinden.
Voor alle aanvragen leerlingenvervoer geldt dat u deze op tijd vóór 1 juli 2018 (dus ruim vóór de start van het nieuwe schooljaar) moet indienen. De aanvraag, die u indient, valt onder de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015.

Geen, niet tijdig of onvolledige aanvragen
Indien wij geen, niet tijdig of een onvolledig aanvraagformulier voor het schooljaar 2018-2019 ontvangen, kan de consequentie zijn dat er voor het nieuwe schooljaar (vanaf 20 augustus 2018) geen besluit wordt genomen over het leerlingenvervoer. U dient dan zelf naar een oplossing te zoeken.

Aanvragen voor vso leerlingen
Met de invoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015 is er het een en ander veranderd voor leerlingen die een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs bezoeken.

Zit uw kind al op - of gaat hij/zij binnenkort of volgend schooljaar naar - het vso (voortgezet speciaal onderwijs), dan wordt er nog meer gekeken naar de mogelijkheden die uw kind heeft om zelfstandig (of onder begeleiding) - dus niet met het taxivervoer - naar school te gaan. De aanvragen voor deze vso leerlingen worden dan ook getoetst aan de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015.

Het college kan eventuele externe (vervoer)adviezen van deskundigen betrekken, die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn.

Besluit
Na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders binnen acht weken. Op basis van een positief besluit wordt het leerlingenvervoer bekostigd en/of geregeld.

Meer informatie en/of aanvraag van formulier
Voor vragen neemt u contact op met Milia de Beer, op telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via
e-mail: gemeente@haaren.nl.
Het aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website door te gaan naar www.haaren.nl. Dan gaat u naar Zorg en welzijn. U klikt op ‘Leerlingenvervoer’ en daar vindt u het aanvraagformulier.


TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

In verband met kermis in Helvoirt zijn de volgende wegen in beide richtingen gesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers en aanwonenden:
Kastanjelaan (voor de kerk), kruising Kastanjelaan, Kerkstraat, Achterstraat, Lindelaan.
Deze maatregel geldt van woensdag 20 juni 2018 19:00 uur tot woensdag 27 juni 2018 12:00 uur.

In verband met het aansluiten van woningen op het riool is de volgende weg afgesloten:
Oude Baan ter hoogte van huisnummers 4 en 8. Deze maatregel geldt van maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni.
Deze data zijn onder voorbehoud en zijn onder meer afhankelijk van het weer en van de vordering van het werk. De planning wordt (indien noodzakelijk) aangepast. In geval van slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Alle wegafsluitingen door evenementen en/of wegwerkzaamheden binnen de gemeente Haaren vindt u op de website www.haalmeeruitdeweg.nl.
PRIKBORD

14 juni: Raadsplein
In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.

19 juni: Inwonersbijeenkomst agrarisch geurbeleid
In Den Domp in Haaren, aanvang 19.30 uur.

20 juni: Inwonersbijeenkomst agrarisch geurbeleid
In de Vorselaer in Biezenmortel, aanvang 19.30 uur.

20 juni: Thema-avond ‘Wat is Verslaving’
In het HelvoirThuis, aanvang 20.00 uur.

20 juni: Training ‘Communiceren met je kind’
In basisschool De Sprankel in Haaren, aanvang 20.00 uur.

21 juni: Raadsplein
In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.

25 juni: Training ‘Communiceren met je kind’
In het HelvoirThuis, aanvang 20.00 uur.

28 juni: Raadsvergadering
In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.


U bent van harte welkom!


Downloadbestand
(.pdf) ca. 153 KB
Download bestand


Ingevoerd op 04.06.2018 door victor