/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HAAREN GAAT AAN DE SLAG MET VERDUURZAMEN EIGEN WONINGEN
Duurzame Energie Haaren (DEH) en de gemeente Haaren trekken samen op als het gaat om het informeren van inwoners over duurzaamheid. Speerpunt nu is het verduurzamen van de eigen woning. Uit de onlangs gehouden enquête bleek dat inwoners wel willen maar niet zo goed weten hoe. Daar gaat de unieke Haarense aanpak ze bij helpen.


Hoe helpt de unieke Haarense aanpak?
Met de Haarense aanpak kiezen inwoners één van de drie manieren om te starten met het verduurzamen van hun eigen woning. De drie manieren zijn een gratis oriënterend keukentafel gesprek, een plan van aanpak (roadmap) maken van de eigen woning (kosten €50) of een woningadviesgesprek op maat (€75).

Werkgroepen van start
Eind 2019 heeft DEH namens de gemeente een enquête gehouden. De uitwerking hiervan hebben ze gedeeld met de aanwezigen van de informatiebijeenkomsten begin dit jaar. En wat bleek? Zoals eerder gezegd: Haarense inwoners willen wel verduurzamen maar wisten niet zo goed hoe. Het ideale vetrekpunt dus om samen aan de slag te gaan. Inmiddels zijn de werkgroepen gestart en gaan ruim 50 inwoners aan de slag met hun huis.

Ook meedoen?
Op dit moment is er alleen nog plek in de werkgroep die speciaal gericht is op monumentale / voor-oorlogse woningen. Heeft u een dergelijke woning en wilt u aansluiten bij de werkgroep? Ga dan naar www.brabantwoontslim.nl/haaren. Dit platform ondersteunt ons in de administratieve afhandeling. Kies voor de ‘unieke Haarense aanpak’ en kies voor ‘roadmap’.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact op Brabant Woont Slim, het energieloket van de gemeente. Kijk op de website www.brabantwoontslim.nl/haaren of neem contact op per e-mail info@brabantwoontslim.nl of telefonisch 085-0410070.  

---------

‘NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW’ BIJ DE MARGRIET IN HELVOIRT
Boeren die grond pachten op ‘De Margriet’ in Helvoirt zetten goede stappen richting natuurinclusieve landbouw.
Deze vorm van landbouw moet leiden naar landbouw die hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, die het milieu minder belast én zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het boerenland én de belevingswaarde van het agrarisch landschap verhoogt.
16 bevlogen boeren doen mee aan dit project van de gemeente Haaren, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.

Op woensdag 19 februari zijn de overeenkomsten symbolisch ondertekend door de 16 pachters en gemeente Haaren (wethouders M. Vromans en C. Blom). Ook gemeente Vught, waar Helvoirt vanaf 1 januari 2021 onder valt tekende mee.
De gronden die de boeren pachten zijn eigendom van de gemeente Haaren. Voor een groot deel van het gebied (22 hectare) gelden kortdurende pachtafspraken (1 jaar), waardoor de grondgebruikers weinig kunnen investeren in de bodemkwaliteit en natuurwaarden op langere termijn.
De gemeente wil dat veranderen door samen met de pachters de transitie te maken naar een duurzamer, meer natuur-inclusief gebruik van deze agrarische grond. Door langdurende pachtovereenkomsten, het invoeren van een nieuw teeltschema wat de kwaliteit van de bodem verbetert én door aanleg van bloemenranden langs de percelen herstelt de biodiversiteit zich.

Samenwerking
In dit project werken de boeren samen met het Louis Bolk Instituut, een kenniscentrum voor duurzame landbouw. De adviseurs van deze organisatie maken met elke deelnemende boer een plan. Dat richt zich niet alleen op de pachtgronden in De Margriet, de deelnemers betrekken ook de rest van hun bedrijf in het plan.
De Margriet wordt hierdoor een aanlokkelijk gebied. Daarnaast draagt de integrale benadering bij aan de verduurzaming van de agrarische sector en van de gemeentelijke gronden.
Voor de betrokken agrarische ondernemers is het project daarnaast ook aantrekkelijk omdat ze kunnen rekenen op gunstigere pachtvoorwaarden als compensatie voor de kosten en de opbrengstenderving die bij deze verandering horen. Dank aan de pachters die zich hier voor inzetten.

Het project heeft een duur van 6 jaar. Het is een initiatief van de gemeente Haaren. Ook na de gemeentelijke herindeling in 2021 is de continuïteit gewaarborgd. Vanaf 2021 valt het gebied onder de gemeente Vught die zich ook gecommitteerd heeft aan dit project.


-------

PRIKBORD
5 maart: Raadsvergadering, 20.00, gemeentehuis
19 maart: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
2 april: Raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis
6 april: spreekuur college van B&W
23 april: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis

Pagina printen

Pagina sluiten