/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BEREKEN ONLINE DE KANS OP EEN TOESLAG!
Afgelopen week is de tool ‘Bereken uw Recht’ (BUR) gelanceerd. Wethouder Verschuren was namens de gemeente Haaren aanwezig.

BUR is een buitengewoon handige online rekentool. Inwoners kunnen berekenen of zij recht hebben op onze gemeentelijke minimaregelingen zoals bijzondere bijstand, het welzijnsfonds, de individuele inkomenstoeslag of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Maar ook op bijvoorbeeld de huur- of zorgtoeslag kan het recht berekend worden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de tool dus spreekt het programma over kansen.

BUR-plus
Gemeente Haaren koos voor de tool BUR-plus. Hiermee kunnen inwoners naast de kans berekenen op het recht van de toeslag ook direct de aanvraag digitaal indienen!
Wethouder Verschuren is enthousiast: “We zijn heel blij dat inwoners nu 24 uur per dag een aanvraag kunnen indienen. Het betekent een aanzienlijke verbetering van de digitale dienstverlening en draagt bij aan de zelfredzaamheid van de burger.”

Hulp bij gebruik
Inwoners kunnen hulp krijgen bij het invullen van de tool. Vrijwilligers van Stichting Mee en Farent ondersteunen inwoners die de tool lastig vinden.

Website
U vindt de tool op de website van de gemeente. Ga naar www.haaren.nl , kies voor ‘zorg en ondersteuning’ en vervolgens voor ‘laag inkomen’. Klik op bereken uw recht en druk op de groene knop om de tool te starten.

---------
Programma Aanpak Stikstof 
STAND VAN ZAKEN RECONSTRUCTIE N65 TE HELVOIRT
De  Raad van State  heeft onlangs uitspraken gedaan die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor alle projecten en bestemmingsplannen in Nederland die deel uitmaken van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De reconstructie van de N65 maakt ook deel uit van het PAS.
In het PAS zijn (toekomstige) maatregelen opgenomen die een positief gevolg hebben op de hoeveelheid stikstof in beschermde natuurgebieden. Nu blijkt dat deze PAS niet als basis mag worden gebruikt voor het vooraf geven van toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn stelt namelijk dat juist vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben. In de komende periode vinden daarom nadere onderzoeken en berekeningen plaats.
Wat betekent dit voor de reconstructie van de N65 in Helvoirt?
Het college van Haaren vindt luchtkwaliteit zeer belangrijk en heeft daarom besloten te wachten met de procedure van vaststelling van het Ontwerp bestemmingsplan voor de reconstructie van de N65 te Helvoirt. Zodra meer duidelijk is over de Europese Habitatrichtlijn, zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. 
In de tussentijd wordt verder gewerkt aan de uitwerking van het plan en het ontwerp.
--------
---------

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN SLOTEN
In onze gemeente liggen, verdeeld over de vier dorpen, ongeveer 155 km watergangen (sloten) die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden.
Dit doen we volgens de ‘Verordening waterhuishouding Noord-Brabant’. In de praktijk betekent dit dat we de sloot laten maaien en het vrijkomende slootmaaisel deponeren bij de eigenaar die grond bezit langs deze watergang.
Om schade aan drainage- en regenwaterafvoeren te voorkomen tijdens de maaiwerkzaamheden aan de sloten, moeten de eigenaren deze afvoeren in het werk duidelijk aangeven.

Iets wijzigen? Geef het op tijd door!
Wilt u, als eigenaar of pachter, eerder gemaakte afspraken wijzigen of wilt u nieuwe afspraken maken? Neem dan voor vrijdag 27 september 2019 contact met ons op per e-mail via w.d.kadt@haaren.nl. Vermeld ook het kadastrale nummer. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk om voor dit jaar nog mutaties door te geven.

Meer informatie
Het slotenonderhoud vindt plaats in de periode oktober t/m december 2019. Het werk wordt uitgevoerd door Loon-, maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en Donk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimte en Samenleving van de gemeente Haaren, Willem Jan de Kadt via telefoon (0411) 62 72 82.

------------

28 september
Burendag 2019
Op zaterdag 28 september vieren we Burendag. Een landelijk initiatief van het Oranjefonds. Het doel van deze dag is een gezellig samenzijn met de buurt, waarbij je ook ‘iets goeds’ doet samen met, en voor je buurt.

Bijdrage? Vraag hem op tijd aan!
Wilt u iets organiseren met uw buurt? Dat juichen we van harte toe. We hebben budget beschikbaar voor activiteiten die worden georganiseerd in het kader van Burendag. Tot vrijdag 14 september kunt u de bijdrage aanvragen. U kunt op onze website zien of u in aanmerking komt voor deze bijdrage. Ga hiervoor naar www.haaren.nl/burendag. U vindt daar de spelregels.

------


PRIKBORD
12 september: Raadsplein, 20.00uur, gemeentehuis
26 september: Raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis
24 oktober: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
31 oktober: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuisPagina printen

Pagina sluiten