/// Printversie ///


PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE B & W
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft een besluit genomen over de portefeuilleverdeling.
Nadat in februari burgemeester Zwijnenburg- van der Vliet met ziekteverlof is gegaan, is er naar de mening van het voltallig College een nieuwe situatie ontstaan waar het gaat over de verdeling van de portefeuilles, zoals die na de gemeenteraadsverkiezingen bij het aantreden van de vier wethouders in april 2018 is vastgelegd.
Communicatie en Handhaving
Waarnemend burgemeester De Boer heeft de portefeuille van mw. Zwijnenburg-van der Vliet één op één overgenomen. Daarnaast is na goed en zorgvuldig overleg met de wethouders en hun politieke achterban besloten om de portefeuilles Communicatie en Handhaving bij de burgemeester onder te brengen. Deze portefeuilles werden respectievelijk door wethouder Verschuren en Van Hal met zorg beheerd en ingevuld. De beleidsterreinen Communicatie en Handhaving sluiten nauw aan bij de rol en taak van een burgemeester. Met deze verschuiving is het college van mening dat er een goede balans is in het takenpakket van de bestuurders.

Herindeling
De portefeuille die het brede pakket van herindeling omvat, wordt belegd bij wethouder Blom en de burgemeester. Beide bestuurders zullen in hun dagelijkse werkzaamheden de taken die de herindeling aangaan, op passende wijze inhoud en vorm geven. Wethouder Blom blijft het eerste aanspreekpunt voor dit politiek-bestuurlijke traject van herindeling.

Operationeel traject
Als de gemeenteraden het herindelingsadvies in juni vaststellen komt de gemeente Haaren met de vier omliggende gemeenten terecht in het zogenaamde ‘operationeel traject’. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase wordt er nauw samengewerkt met de gemeenten om het werk en de projecten zorgvuldig over te dragen. De herindeling heeft in deze laatste periode van onze gemeente dus invloed op alle portefeuilles, waardoor het voltallige college hierin een rol heeft en neemt.

Pagina printen

Pagina sluiten