/// Printversie ///


COLLEGE HAAREN BIEDT RAAD PROGRAMMABEGROTING 2019 AAN
Het college van burgemeester en wethouders van Haaren biedt de gemeenteraad de Programmabegroting 2019 aan. In de programmabegroting zijn het voorgenomen beleid voor 2019 opgenomen en de financiële consequenties van deze beleidsplannen. De raad neemt op 1 november een besluit over de Programmabegroting 2019.
Programmabegroting 2019
De begroting van de gemeente Haaren kent 6 programma’s; Leven, Wonen, Ondernemen, Bestuur, Beheer en Algemene dekkingsmiddelen. Aan alle programma’s zijn operationele doelstellingen verbonden die uitgewerkt zijn in activiteiten. Daarnaast bevat de programmabegroting een overzicht van de baten en lasten, waarin ook de incidentele baten en lasten en de reserves die behoren tot dat programma zijn opgenomen.

Inzage
De Programmabegroting 2019 is nu openbaar en ligt ter inzage op het gemeentehuis. Geïnteresseerden kunnen deze tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. Tegen een vergoeding is het document op te vragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is het gratis te raadplegen op www.haaren.nl. Hiervoor klikt u op ‘Bestuur en organisatie’, vervolgens op ‘Financiën’ en bij ‘Documenten’ staat de Programmabegroting 2019.

Raadsplein en Raadsvergadering
Op het Raadsplein van 18 oktober laten raadsleden zich informeren over de Programmabegroting 2019. Deze bijeenkomst is openbaar en dus voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Het Raadsplein vindt plaats 2 weken voordat de Raad een besluit neemt over de Programmabegroting 2019.

Pagina printen

Pagina sluiten