/// Printversie ///


NIEUWS GEMEENTE HAAREN WEEK 21
BEDANKT DAT JE LANGZAMER RIJDT!

2018 Is het jaar van de snelheid. Met de provincie Noord Brabant zet de gemeente Haaren campagnematerialen in op wegen waar weggebruikers harder rijden dan is toegestaan. De gemeente begint deze actie aan de Haarendijk.
De laatst gehouden verkeerstelling op de Haarendijk wijst uit dat 85 procent van de weggebruikers 49 km per uur rijdt, terwijl het een 30 km zone betreft. Om deze snelheidsovertredingen tegen te gaan hangen er nu spandoeken en sandwichborden met het motto “bedankt dat je langzamer rijdt” en staat er een snelheidsinformatiepaneel.

Snelheidsborden
Regelmatig komt u snelheidsborden tegen die aangeven hoe hard u rijdt, dat u te snel rijdt of tonen een smiley met een duimpje omhoog als u zich aan de voorgeschreven snelheid houdt.
Een snelheidsbord meet niet alleen uw snelheid. Het heeft vooral tot doel u te laten nadenken en u bewust te maken van de maximum snelheid. Misschien heeft u niet door dat u te hard rijdt.

Waarom hangt de gemeente snelheidsborden op?
Dat doet de gemeente om de verkeersveiligheid te bevorderen in woonwijken, rond scholen en bedrijfsterreinen. Om u te confronteren met uw eigen snelheid en weggedrag. De bedoeling is: ’pas uw snelheid aan!’ Onderzoek toont aan dat te hard rijden ernstige verkeersongevallen veroorzaakt.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat en scholen aan de verkeersveiligheid onder het motto: “Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.” Samen willen zij dat Brabanders alert zijn in het verkeer en zich houden aan de snelheid. Want 90% van de ongevallen is een gevolg van menselijk gedrag, zoals niet opletten en te hard rijden. Daar kunt u dus wat aan doen! Meer informatie over de campagne: www.nulverkeersdodenbrabant.nl.
OVERLAST HONDENPOEP
In onze gemeente stijgt het aantal meldingen van hondenpoep overlast. Daarom willen wij u erop wijzen dat in Haaren overal een opruimplicht geldt. Dat betekent dat u de poep van uw hond direct moet opruimen. Het is een kleine moeite om het meteen op te ruimen en wel zo fijn voor anderen.

De gemeente controleert de opruimplicht. Laat u de poep van uw hond liggen? Dan kunt u een bekeuring krijgen van €140,-.


AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER VOOR SCHOOLJAAR 2018-2019
Bestaande of nieuwe aanvragen indienen
Indien uw kind dit schooljaar gebruik heeft gemaakt van het leerlingenvervoer, ontving u half mei
via e-mail de brief voor het aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2018-2019.
Als bijlage bij deze brief ontving u het nieuwe aanvraagformulier en de toelichting.
Dient u voor het eerst een aanvraag in, dan kunt u het aanvraagformulier en de toelichting van de gemeentesite downloaden. Hierop is ook het formulier ‘vervoersadvies school’ te vinden.
Voor alle aanvragen leerlingenvervoer geldt dat u deze op tijd vóór 1 juli 2018 (dus ruim vóór de start van het nieuwe schooljaar) moet indienen. De aanvraag, die u indient, valt onder de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015.

Geen, niet tijdige of onvolledige aanvragen
Indien wij geen, niet tijdig of een onvolledig aanvraagformulier voor het schooljaar 2018-2019 ontvangen, kan de consequentie zijn dat er voor het nieuwe schooljaar (vanaf 20 augustus 2018) geen besluit wordt genomen over het leerlingenvervoer. U dient dan zelf naar een oplossing te zoeken.

Aanvragen voor vso leerlingen
Met de invoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015 is er het een en ander veranderd voor leerlingen die een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs bezoeken.

Zit uw kind al op - of gaat hij/zij binnenkort of volgend schooljaar naar - het vso (voortgezet speciaal onderwijs), dan wordt er nog meer gekeken naar de mogelijkheden die uw kind heeft om zelfstandig (of onder begeleiding) - dus niet met het taxivervoer - naar school te gaan. De aanvragen voor deze vso leerlingen worden dan ook getoetst aan de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015.

Het college kan eventuele externe (vervoers)adviezen van deskundigen betrekken, die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn.

Besluit
Na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders binnen acht weken. Op basis van een positief besluit wordt het leerlingenvervoer bekostigd en/of geregeld.

Meer informatie en/of aanvraag van formulier
Voor vragen neemt u contact op met Milia de Beer, op telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via
e-mail: gemeente@haaren.nl.
Het aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website door te gaan naar www.haaren.nl. Dan gaat u naar Zorg en welzijn. U klikt op ‘Leerlingenvervoer’ en daar vindt u het aanvraagformulier.AANGETROFFEN VOERTUIGEN
Aangetroffen voertuig merk Fiat type Punto met kenteken 69-HH-KX op 22 augustus 2017 in het dorp Helvoirt.

Aangetroffen scooter Berini Bella Milano 50 met kenteken FV2-75J op 10 mei 2018 in het dorp Helvoirt.

Verzoek aan de eigenaar van de voertuigen om contact op te nemen met de gemeente Haaren via telefoonnummer 0411- 627282.


JAARSTUKKEN 2017
Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de Jaarstukken 2017 (oftewel de jaarrekening) vast te stellen. Hiermee geeft het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de bestede middelen in 2017.

Inzage
U kunt de Jaarstukken 2017 vanaf 31 mei 2018 inzien in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. Wilt een exemplaar ontvangen? Dan vragen wij hiervoor een vergoeding. Daarnaast is het ook te raadplegen via de gemeentelijke website. Hiervoor klikt u op ‘Bestuur en organisatie’, vervolgens op ‘Financiën’ en bij ‘Documenten’ staan de Jaarstukken 2017.

Wanneer in de raadsplein en raadsvergadering?
Op 14 juni 2018 is het Raadsplein en twee weken later, op 28 juni 2018, de Raadsvergadering over de Jaarstukken 2017.


Ook u bent van harte welkom!

Pagina printen

Pagina sluiten