Nieuws Haaren

ADVIES OVER CENTRUMPLAN HAAREN

Adviescommissie
Op 16 november 2011 gaven de gemeente Haaren en Woonstichting t Heem aan de Adviescommissie Centrumplan Haaren de opdracht om te bezien op welke wijze de Samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Haaren van 28 juni 2007 kan worden ontbonden.
In deze samenwerkingsovereenkomst werd afgesproken dat t Heem op diverse locaties in en nabij het centrum van Haaren een bouwprogramma ontwikkelt en realiseert. Het bouwprogramma gaat in hoofdlijnen om: woningen, woonzorgservicecentrum, service- welzijn- en dienstencomponenten, brede school, kinderopvang, sporthal, gemeenschapshuis, infrastructuur en parkeren.

Het uit te brengen advies van de commissie is zwaarwegend, dat wil zeggen dat de partijen slechts om zwaarwegende redenen of onmiskenbare onredelijkheid het advies niet volgen.

De adviescommissie bestaat uit drie leden, een lid benoemd door t Heem, een door de gemeente en een onafhankelijk voorzitter die werd benoemd door de twee andere leden.

Advies
Op 15 april 2012 bracht de commissie haar advies uit.
Het unanieme advies van de commissie luidt:

1.De Samenwerkingsovereenkomst van 28 juni 2007 wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van 17 oktober 2011.
2.t Heem dient uiterlijk op 30 juni 2012 een bedrag van 1.750.000,- aan de gemeente te voldoen als schadevergoeding vanwege het niet uitvoeren van de samenwerkings-overeenkomst.
3.t Heem gaat tegenover de gemeente de zwaarst denkbare inspanningsverplichting aan om zo spoedig mogelijk op haar locatie Haarensteyn in Haaren voor haar rekening en risico een nieuw woonzorgservicecentrum te stichten, al dan niet in samenwerking met derden.
4.De gemeente verleent aan t Heem op de gebruikelijke en marktconforme manier medewerking aan de realisatie van het woonzorgservicecentrum.
5.Als t Heem niet uiterlijk op 31 december 2014 is gestart met de bouw van het nieuwe project, dan wordt de aan de gemeente te betalen schadevergoeding verhoogd met 750.000,-.

Vervolg
Zowel t Heem als de gemeente nemen de tijd om de consequenties van het advies van de commissie te beoordelen alvorens zij met commentaar op het advies naar buiten treden.

Ingevoerd op 17.04.2012 door victor