Nieuws Haaren

Stijgende kosten voor zorg en ondersteuning in Meierijgemeenten

De gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel worden geconfronteerd met stijgende kosten voor zorg en ondersteuning. Met deze ontwikkeling volgen de drie Meierij-gemeenten de landelijke trend. Het tekort tekent zich met name af op het gebied van de Jeugdhulp en de Wmo.

De drie gemeenten werken op het gebied van zorg en ondersteuning nauw met elkaar samen.
De hogere kosten worden veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen waarop de gemeenten
nauwelijks kunnen sturen. Zo signaleren zij een grotere zorgvraag: meer jeugdigen maken gebruik
van jeugdhulp. Bovendien is deze zorg vaak langer nodig en is deze ook meer specialistisch en dus
duurder. “We hebben als gemeenten de taak en plicht om zorg te leveren wanneer onze inwoners dat
nodig hebben. Dat doen we dan ook, maar daardoor zien we een forse toename in de kosten”, aldus
wethouder Peter Raaijmakers (Sint-Michielsgestel) namens de drie gemeenten.
Extra budget
Voor de gemeente Haaren lijken de kosten voor jeugdhulp mee te vallen. Voor Sint-Michielsgestel is er
vooralsnog een tekort van 560 duizend euro. In Boxtel is dat tekort groter, zo’n 1,9 miljoen euro. Op
dit moment wordt met het kabinet onderhandeld om extra budget vrij te maken. Raaijmakers: “We
zijn blij met deze eerste financiële injectie, maar het is voor de langere termijn niet voldoende.”
Wmo
Ook binnen de Wmo signaleren de gemeenten een toename in de kosten. Exacte bedragen zijn nog
niet bekend. Door de vergrijzing neemt ook deze zorg- en ondersteuningsvraag toe. Verder worden de
gemeenten geconfronteerd met veranderde wet- en regelgeving die nadelig uitpakt, zonder dat zij
daarvoor worden gecompenseerd door het Rijk. Denk aan: de invoering van het abonnementstarief in
de Wmo, waardoor de gemeenten een lagere eigen bijdrage ontvangen en tegelijk meer mensen bij
de gemeente aankloppen. Daar komt nog bovenop dat de zorg simpelweg duurder is geworden als
gevolg van CAO-aanpassingen en prijsindexaties.
Oplossingen
“We zitten als gemeenten niet stil”, aldus Maruška Lestrade-Brouwer, wethouder van de gemeente
Boxtel. “We willen de kosten beheersbaar houden en hier in de toekomst beter op kunnen sturen.
Daarom zijn we volop met de regio in overleg om het probleem te kunnen aanpakken. Maar we
nemen ook zelf de verantwoordelijkheid waar het kan”. Zo zijn de gemeenten bezig met het op poten
zetten van één centrale toegang voor alle zorg- en ondersteuningsvragen. Dat houdt in dat inwoners
een vaste contactpersoon krijgen met de juiste deskundigheid voor de hulpvraag. Daarnaast werken
ze toe naar één verordening voor het Sociaal Domein en wordt onderzocht hoe de zorg en
ondersteuning dichtbij in de wijk georganiseerd kan worden. Met deze maatregelen hopen de
gemeenten een toekomstbestendig sociaal domein te realiseren, waarin onnodige zware zorg zo veel
mogelijk wordt voorkomen door vroegtijdig in te spelen op de zorg- en ondersteuningsvraag van onze
inwoners.

Ingevoerd op 11.05.2019 door victor