Nieuws Haaren

Parochienieuws

Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nlEUCHARISTIEVIERINGEN IN HET WEEKEND EN DOOR DE WEEK
In verband met voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van het coronavirus zijn er in ieder geval tot en met Pinksteren (31 mei) geen publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op zondag én door de week. De Mariakapellen in onze kerken blijven open en toegankelijk om te bidden of een kaars te laten branden. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden van minstens 1,5 meter tot ander en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

U kunt de Eucharistievieringen op de televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO2. Radio Maria zendt elke dag een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Nu er geen eucharistievieringen en parochiële activiteiten zijn voelt u zich misschien wat minder verbonden, bent u eenzaam of heeft u behoefte aan een gesprek met de pastoor. U kunt mij altijd bellen voor een praatje of om een afspraak te maken. Daar waar mogelijk binnen de voorzorgsmaatregelen kan ik ook naar u toe komen. Ik ben te bereiken op T: 0411 – 62 19 59 of M: 06 – 27 53 36 47


IM MEMORIAM
Op 83 - jarige leeftijd is overleden Cisca Pijnenburg – de Bakker.
Haar uitvaart heeft op 30 april in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen haar familie veel sterkte toe en dat Cisca mag rusten in vrede.

Op 90 - jarige leeftijd is overleden Hennie van Lieshout – Bax.
Haar uitvaart heeft op 1 mei in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen haar familie veel sterkte toe en dat Hennie mag rusten in vrede.

Op 77 - jarige leeftijd is overleden Hans Roelofs.
Zijn uitvaart heeft op 2 mei in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe en dat Hans mag rusten in vrede.

Op 100- jarige leeftijd is overleden Mien Bekkers van Hulten.
Haar uitvaart heeft op 7 mei in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen haar familie veel sterkte toe en dat Mien mag rusten in vrede,

KNUFFELBEREN ACHTER DE RAMEN..... IN DE MEIMAAND MARIA ACHTER ONZE RAMEN!
De afgelopen weken werden achter de ramen van veel huizen knuffelberen geplaatst. Zo konden de kinderen op ‘berejacht’ in hun eigen omgeving. Een mooi initiatief, waarbij de jongsten onder ons werden gestimuleerd om eens met andere ogen te kijken naar de huizen in de straat. Nu de meimaand begonnen is en wij wellicht niet in de gelegenheid zullen zijn om een bezoekje te brengen aan Moeder Maria in een of ander bedevaartsoord, wil ik u iets vragen: Zouden wij Maria samen kunnen eren op een andere manier dan met een verre bedevaart?
Van een Vlaamse college kwam het leuke idee dat wij met z’n allen een beeld van Maria, of een afbeelding van haar, achter ons raam zouden zetten. Al dan niet met een bloemetje erbij of een kaarsje? Zou dat ons en anderen niet helpen om in deze Mariamaand ons verbonden te weten met haar? Er zijn genoeg kapelletjes in onze omgeving waar we naartoe kunnen gaan of fietsen. Maar voor diegenen die dat niet kunnen of mogen, zouden we een goed alternatief kunnen bieden door onze ‘raam-bedevaart’.
Op bedevaart gaan heeft weinig te maken met de afstand die je aflegt, maar meer met de ‘afstand’ die je wil overbruggen. Je wil als het ware de aarde met de hemel verbinden. Via Maria, God dichterbij brengen. Juist in deze moeilijke periode hebben we nood aan die verbondenheid. Ook met elkaar! Daarom, ook al kunnen we niet fysiek samen komen om Maria te eren, laat ons dat wel in gedachten en met deze actie doen! Een warme oproep om in de meimaand een beeltenis van Maria te plaatsen bij ons raam. Zo willen we de moederlijke zorg en liefde van Maria dichtbij de mensen brengen.
Moge Maria, u en allen die lief zijn, bijstaan met haar liefdevolle zorg en bescherming!


HET HOOGFEEST VAN DE HEMELVAART VAN DE HEER
Wat vieren wij in de Kerk op donderdag 21 mei?
Veertig dagen na Pasen vieren we elk jaar de Hemelvaart van de Heer. In de Handelingen van de Apostelen vinden we dat gebeuren mooi beschreven. Nadat Jezus aan Zijn apostelen de belofte deed dat de Heilige Geest over hen zou komen, gebeurde het. We lezen: “Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de Hemel stonden te kijken, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken ? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de Hemel hebben zien gaan”. (Hand. 1,9-11) Ook in het Lucasevangelie kunnen we een verslag lezen over de Hemelvaart van de Heer: “Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen”. (Lucas 24,50-51)
Op het einde van het Marcusevangelie vinden we ook een verslagje daarover: “Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God”. (Marcus 15,19)

In navolging van wat de evangelisten schrijven viert de kerk Hemelvaart op de 40ste dag na Pasen. Die dag valt altijd op een donderdag, dit jaar 21 mei. Weer 10 dagen later is het Pinksteren. Dan vieren we de gave van de heilige Geest. De verrijzenis van Jezus, Zijn Hemelvaart en de zending van de Geest worden gevierd op 3 verschillende momenten, maar zijn in wezen 1: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Geloven dat Jezus uit de dood is verrezen en zit aan de rechterhand van de Vader, is een geloofsdaad.
De hemelvaart betekent niet dat Jezus weg is. Het betekent eerder dat Jezus nu aanwezig is bij iedereen die zich tot Hem wendt en zijn of haar leven overgeeft aan Zijn missie. Met ons doopsel worden wij uitgenodigd om te leven volgens de geest en het hart van Christus. We moeten een leven in Christus leiden. Dit verreist naleving van de geboden van Christus. Het evangelie is de kaart waarmee we geroepen zijn om ons leven in naastenliefde, dienstbaarheid en barmhartigheid te leiden.
Vanuit de hemel nodigt Jezus ons uit om in Hem te leven. Denk op deze dag eens na over de blijvende en intieme aanwezigheid van onze Heer in uw leven. Weet dat Jezus je uitnodigt om te delen in Zijn missie. Hij wil ieder van ons uitnodigen om ons steentje bij te dragen. Het deel van het plan van de Vader dat aan ieder van ons is toevertrouwd.

Met ieder van ons heeft God een plan. Wat is jouw rol? Hoe stuurt Jezus zijn missie door jou heen? Denk vandaag over deze vragen na en weet dat Hij u vergezelt. Vanaf Hemelvaart tot het Pinksterfeest nodigt de kerk ons uit om te wachten en te bidden voor de Heilige Geest. De Heer is opgestegen om terug te komen om ons de gave van de Heilige Geest te geven. Laten we ontvankelijk en volgzaam zijn voor de Heilige Geest door telkens opnieuw naar Hem te verlangen in onze gebeden naar het hoogfeest van Pinksteren.

LAUDATI SI’ WEEK: 16 tot 24 mei 2020
Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. in een videoboodschap katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ - over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Hij stelt in zijn boodschap de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons komen, aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen.
Kijk voor meer informatie en de videoboodschap op onze website.

Bereikbaarheid Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06 -27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : We zijn voorlopig alleen telefonisch en via de mail bereikbaar

Aanmelden doop Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T:0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.

Ingevoerd op 12.05.2020 door victor