23.10.2020 | Home
ESCH LET OP UW SAECK

en LAAT VAN JE HOREN NU HET NOG KAN

LATEN WE MASSAAL EEN ZIENSWIJZE INDIENEN TEGEN HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “HERZIENING BUITENGEBIED, POSTELSTRAAT ONG. ESCH”

Woensdag 7 oktober j.l. maakte de gemeente Haaren het volgende bekend:
BEKENDMAKINGEN (verzonden via e-mail door Communicatie Haaren):


Ontwerpbestemmingsplan “Herziening Buitengebied, Postelstraat ong. Esch”
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:
Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Buitengebied, Postelstraat ong.Esch” met identificatienummer NL.IMRO.0788.BP17BGPOSTONG-ON01 van de gemeente Haaren; met de daarbij behorende stukken.

De stukken liggen met ingang van vrijdag 2 oktober 2020 gedurende zes weken (tot en met donderdag 12 november 2020) ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website www. haaren.nl. Hier klikt u onder het kopje “Wonen en (ver)bouwen” op “Bestemmingsplannen” en zo komt u bij het bestemmingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl , kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP17BGPOSTONG-ON01. Tenslotte zijn de stukken tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van de Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar (0411-) 62 72 82.

Doel bestemmingsplan
Met dit plan wordt de realisatie van vier ruimte-voor-ruimtewoningen aan de Postelstraat te Esch mogelijk gemaakt
en wordt voorzien in een natuurlijke inrichting van het gebied achter de beoogde woningen

Zienswijzen
Tijdens de termijn van ter inzage ligging (vrijdag 2 oktober 2020 t/m donderdag 12 november 2020) heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0411-)627282. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
WAAROM EEN ZIENSWIJZE INDIENEN TEGEN DIT ONTWERPBESTEMMINGSPLAN???

De kern Esch zit dringend verlegen om nieuwe woningbouwlocaties die voorzien in de behoefte van Esschenaren;
Die behoefte ligt vooral bij starterswoningen en seniorenwoningen en niet bij dure vrijstaande woningen. Die laatste heeft Esch genoeg;
Er is geen behoefte aan plannen om aan de Postelstraat in totaal 4 grote en dure Ruimte voor Ruimte woningen te realiseren.
Er is wel behoefte aan het behouden van deze locatie voor de Essche gemeenschap om deze locatie te kunnen benutten als logische inbreidingslocatie en dan met de woningen waar wel behoefte aan is.
(De oplossing ligt in het opschuiven van de komgrens van Esch, waarbij de nieuwe grens een logische afronding van dit mooie kerkdorp wordt. De achterzijde van de basisschool wordt daarbij doorgetrokken als nieuwe komgrens.)

VRAAG HET COLLEGE METEEN OOK OM:
1. Het initiatief te nemen om samen met de gemeenteraad, PEP en inwoners uit Esch op te trekken om de komgrens van Esch aan de Postelstraat te verleggen, zodat de genoemde locatie binnen de bebouwde kom komt te liggen. Waar nodig neemt het college het initiatief om dit ook gezamenlijk bij de provincie te regelen;
2. Vervolgens het onwenselijke plan voor Ruimte voor Ruimte woningen los te laten en deze locatie aan de Postelstraat te benutten als logische inbreidingslocatie, met de woningen waar in Esch grote behoefte aan is;

KORTOM:
Wilt u de locatie aan de Postelstraat (genoemd in het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Buitengebied, Postelstraat ong. ESCH) behouden voor mogelijke woningbouw die voorziet in de werkelijke behoefte van Esschenaren?
1.Dien dan voor donderdag 12 november a.s. een inzienswijze in bij de gemeenteraad van Haaren en laat daarin weten dat u TEGEN bent en de locatie wilt behouden voor mogelijke woningbouw waaraan werkelijk behoefte is in Esch.
2. Vraag tevens het College en de gemeenteraad van Haaren om meteen, zo snel mogelijk, het initiatief te nemen om de komgrens van Esch aan de Postelstraat te verlegen, zodat de genoemde locatie binnen de bebouwde kom komt te liggen.
3. Vind u het indienen van een schriftelijke zienswijze moeilijk, maak dan gebruik van de mogelijkheid voor het indienen van een mondelinge zienswijze via telefoonnummer 0411-627282.

ESCH LET OP UW SAECK
en LAAT VAN JE HOREN NU HET NOG KAN

Christien van Schijndel a.t.p.
ESCH, 9-10-2020

Ingevoerd op 23.10.2020 door victor